Verksamhetspolicy

 

Åmåls Kommunfastigheter är ett fastighetsbolag i Åmåls Kommun. Vi har lägenheter och lokaler för alla behov. Vi förfogar över ca 1100 bostäder och har lokaler för tillverkningsindustri, kontor/administration och olika typer av lokaler för förvaring och uppställning.


Genom samsyn på verksamheten, hög servicegrad för kunderna, hög kompetens hos medarbetarna och tydliga krav på företagets underleverantörer skapar ÅKAB långsiktiga relationer med såväl kunder som leverantörer.


ÅKAB arbetar kontinuerligt med att förebygga fysiskt och psykisk ohälsa och arbetsrelaterade sjukdomar för våra medarbetare, bl.a. genom tydliga rutiner och uppmuntran till fysisk aktivitet. Vi accepterar ingen kränkande särbehandling. Vi uppmärksammar särskilt riskbedömning och hanterar betydande risker i arbetet såsom kemikaliehantering och användning av utrustning.


Utifrån lagar, föreskrifter och företagets affärsplan bedrivs ett aktivt och systematiskt arbete för att motsvara intressenternas förväntningar på verksamheten och dess arbetsmiljö samtidigt som verksamhetens transporter, kemikalieanvändning, energiförbrukning och avfallshantering beaktas för att förebygga miljöföroreningar.


ÅKABs ledningssystem ska skapa ständiga förbättringar i verksamheten med målet att förbättra vår prestanda i kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbetet.


Åmål, 2017-09-18
Åmåls Kommunfastigheter AB


Magnus Dalsbo
Vd